MLI Intermanagement
Sturen op verandering
Gerard Philipestraat 13
1325 LL Almere
T
E
+31 6 53783868

Column: Waarheidszoekers
Al zolang de mens kan reflcteren op – de zin van – het leven, zij we op zoek naar de waarheid. Maar nu worden we ervoor gewaarschuwd, lijt het wel. Het boek Waarheidszoekers van Cees Zweistra1 gaat over complotdenkers. De huidige generatie complotdenkers noemt zichzelf waarheidszoekers.
Lees verder

Column: Homo Cooperans
Op een zonnige zaterdag in juni zaten heel wat mensen in een hotel te praten over de toekomst. Buiten stonden grote tractoren en waren boeren druk in gesprek met politici en andere belangstellenden. Binnen vonden workshops plaats over de toekomst van de democratie, de samenleving, de natuur, de aarde. De tegenstelling kon niet groter zijn. Buiten heerste de weerbarstige werkelijkheid, waar groepen mensen tegenover elkaar staan, ideeën en opvattingen elkaar niet leken te ontmoeten.
Lees verder

Column: De paradox van sociale veiligheid
‘Ik voel mij niet veilig in deze werksituatie’. Deze uitspraak horen we steeds vaker. Wat maakt een omgeving niet veilig? En wat is de kern van de aanpak om een veilige werkomgeving te creëren? Een voorbeeld uit de praktijk. Een raad van commissarissen vraagt mij om advies. In de interviewronde vertelt eenieder mij dat men graag in goede en open sfeer wil vergaderen. Men wil dat ‘alles gezegd kan worden’ en dat men respect voor elkaar heeft.
Maar waarom vragen ze mij dan hen te adviseren?
Lees verder

Boeken

waardegedreven boeken

Waardegedreven waarnemingen bundelt een tiental columns van de hand van Marianne Luyer en Johan Bouwmeester. Tien glasheldere doorkijkjes naar waardegedreven leiderschap in de praktijk. Dat levert mooie inspirerende voorbeelden op, maar ook illustraties van de worstelingen die dat met zich mee kan brengen.

Marianne Luyer en Johan Bouwmeester publiceerden eerder twee boeken over Waardegedreven leiderschap. In 2012 verscheen Waardegedreven leiderschap; Varen op het moreel kompas.
In 2017 volgde Waardegedreven leiderschap; Dansen met licht en duisternis. In hun adviespraktijk adviseren zij organisaties in uiteenlopende sectoren en branches met vraagstukken van waardegedreven leiderschap en toezicht. Soms samen opererend als ‘OnTheGood’, soms vanuit hun eigen organisaties.

Waardegedreven waarnemingen is te bestellen op en op . De prijs is €14,90 plus verzendkosten.

Onze visie

Marianne Luyer "Organizations only develop through individuals who develop. Personal development does not guarantee organizational development. But without it no development occurs."

Met deze uitspraak raakt Peter Senge de kern van een goed bestuur. Goed bestuur faciliteert ontwikkelingsprocessen in de organisatie. Wil echte ontwikkeling mogelijk zijn dan vraagt dat het vermogen om parallelle processen in te richten, zodat mens en organisatie gelijktijdig zich kunnen ontwikkelen. Uiteindelijk gaat er om dat een organisatie kan bestaan, omdat mensen daar betekenis aan geven.

Ook voor uw organisatie is het een uitdaging om een klimaat te scheppen waarin volop ruimte is voor ontwikkeling en betekenisgeving. De uitdagingen in deze tijd zijn vrij omvangrijk. Het inmiddels bekende ‘van aanbodgestuurd naar vraaggestuurd’ organiseren, blijkt in de praktijk te stuiten op hele lastige barrières. Niet alleen vraagt deze andere aansturing een ingrijpende herontwerp van de werkprocessen, maar ook vraagt ze van medewerker en management een hele andere oriëntatie op het werk. Niet het aanbod (de professionaliteit van de organisatie) bepaald het werk, maar de vraag van de cliënt, patiënt, bewoner of leerling.

MLI Intermanagement kan u helpen bij de diverse vraagstukken die zich in uw organisatie voordoen. Wij zijn daarbij in het bijzonder gericht op strategie en de inrichting van uw governance. Good governance heeft een nauwe relatie met de kwaliteit van uw mensen. Het vermogen om uw Human Capital te optimaliseren, bepaalt uiteindelijk het resultaat van uw organisatie.

Ervaren, deskundig, flexibel

MLI Intermanagement is een bureau voor organisatie-advies dat al sinds 1991 actief is voor zowel profit als non-profit organisaties. Binnen ons bureau hebben ervaren organisatieadviseurs en interimmanagers hun krachten gebundeld. We werken in een virtuele organisatie: een kern met daaromheen een netwerk van professionals, specialisten en generalisten. Zo combineren wij professionaliteit en vakkennis met de – praktische - voordelen van flexibiliteit.

Visie op verandering

Veranderingen horen bij het leven. Maar feit is wel dat het tempo van de ontwikkelingen de laatste decennia aanzienlijk hoger is geworden, ook – of misschien wel juist – in bedrijven en instellingen. Leest u de bladen er maar op na: reorganisaties, fusies, inkrimpingen en groei... organisatieveranderingen zijn aan de orde van de dag.
Logisch dat hiervoor een andere instelling én andere vaardigheden nodig zijn: zowel van de individuele werknemers, als van de organisaties. Zo moeten we tegenwoordig in staat zijn om mee te bewegen met de constante stroom van veranderingen. Bovendien is het van groot belang dat we gelijktijdig met verschillende processen kunnen omgaan. Dat vereist cyclisch denken, naast lineair denken; organisaties kunnen zien als (levende) organismen, naast de machine als denkmodel. Het dominante masculine denken maakt momenteel geleidelijk plaats voor een androgyne benaderingswijze, waarin zowel mannelijke als vrouwelijke waarden een plaats hebben. Daarbij ontstaan uiteraard óók nieuwe arbeidspatronen, organisatiestructuren, culturen en stijlen van leidinggeven.

Leiding geven aan verandering

Wat dat voor u als leidinggevende precies betekent? Een ingrijpende omslag in denken én doen. Uw aandacht zal steeds meer uitgaan naar het faciliteren van persoonlijke groei van uw medewerkers, ofwel empowerment. Dat vraagt om meer sociale en communicatieve vaardigheden. Maar ook om meer vermogen om coachend en inspirerend leiding te geven. Als manager moet u kunnen omgaan met onzekerheden. Sterker nog, soms moet u ze zelfs creëren. In wezen worden we allemaal – in meer of mindere mate – ondernemer. We worden verantwoordelijk voor het scheppen van uitdagingen voor zowel mensen als organisaties.

Besturen wordt ondernemen

Voor diegenen die leiding geven aan de leidinggevenden, gelden majeure uitdagingen. Was de betekenis van besturen tot nu toe vaak: beheren, voorkomen dat er fouten gebeuren; meer en meer betekent besturen: voorwaarden scheppen voor groei en vernieuwing, kaders aangeven voor vernieuwing, randvoorwaarden formuleren, strategische doelen aangeven, en het inrichten van een goede planning- en control-cyclus, opdat de ontwikkelingen gemonitored kunnen worden. De hele ontwikkeling van de Governance stimuleert de verdere professionalisering van bestuurders, transparantie en verantwoordelijkheid nemen en afleggen. Enerzijds is deze opgave meer en meer wettelijk voorgeschreven middels codes, anderzijds vraagt de maatschappij om deze nieuwe normen.

Toezichthouden als nieuwe activiteit

Zolang er bedrijven zijn bestaat toezichthouden. Maar nu worden er wel heel veel nieuwe eisen gesteld aan de toezichthouders. Toezichthouder en commissarissen treffen we steeds meer en meer aan in het semi-publieke of privaat-publieke domein. Verzelfstandiging van woningbouwcorporaties, scholen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen leidt tot het inrichten van een eigen governance-structuur. Bestuur en toezicht worden geregeld, mensen worden aangezocht. Van oudsher zijn dit posities voor mensen die veel ervaring meebrengen en weten hoe ‘de hazen lopen’. Toch vraagt deze tijd om een hele eigen attitude van de toezichthouder: open, kritisch, en vooral: de juiste vragen stellend. Niets is moeilijker dan dat: die vragen te stellen, waardoor de juiste dynamiek op gang komt. De bestuurder(s) worden in hun eigen waarde gelaten, die op hun beurt daardoor in staat zijn om hun mensen de ruimte te bieden.

Met als uiteindelijk resultaat: een sterkere onderlinge band, maar ook een betere relatie met de markt en uw klanten.

Marianne is een vakvrouw die met gezag veranderingen voor elkaar krijgt, door een fascinerende combinatie van verbinding maken en afstand houden. Ze laat in al haar rollen vooral ook zichzelf en haar authenticiteit zien.
Jacco Post, december 2011

MLI Intermanagement
Aangesloten bij de Orde van Organisatiekundigen en -Adviseurs (OOA).